Công Bố Thông Tin

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

1.Báo cáo tài chính Riêng quý 1 năm 2019. Vui lòng xem chi tiết tại đây.
2.Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 năm 2019. Vui lòng xem chi tiết tại đây.