Điều Lệ Và Các Quy Định

27/04/2021

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Điều lệ công ty năm 2021
Xem chi tiết  >>

11/08/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Quy chế quản trị công ty năm 2017
Xem chi tiết  >>

06/08/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Quy chế công bố thông tin
Xem chi tiết  >>

08/06/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Quy chế quản trị công ty
Xem chi tiết  >>

29/12/2015

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung kính gửi quý cổ đông Điều lệ Công ty được Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 thông qua ngày 29/12/2015.
Xem chi tiết  >>

08/08/2014

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung kính gửi quý cổ đông Điều lệ Công ty được Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 thông qua ngày 07/8/2014.
Xem chi tiết  >>

18/08/2009

Tóm tắt quy trình chuyển nhượng cổ phần tại công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung
Xem chi tiết  >>

05/09/2008

Qui chế này qui định các nguyên tắc, điều kiện, thủ tục, qui trình góp vốn, chuyển nhượng cổ phần và thực hiện quyền của cổ đông Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung (EVN - Land Central).
Xem chi tiết  >>