Báo Cáo Thường Niên

20/04/2023

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Báo cáo thường niên năm 2022
Xem chi tiết  >>

20/04/2022

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Báo cáo thường niên năm 2021
Xem chi tiết  >>

19/06/2020

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Xem chi tiết  >>

20/04/2019

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Báo cáo thường niên năm 2018
Xem chi tiết  >>

20/04/2018

Báo cáo thường niên năm 2017
Xem chi tiết  >>

20/04/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Báo cáo thường niên năm 2016
Xem chi tiết  >>

20/04/2016

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Báo cáo thường niên năm 2015
Xem chi tiết  >>

20/04/2015

Công ty kính gửi quý Cổ đông Báo cáo thường niên năm 2014.
Xem chi tiết  >>