Báo Cáo Tài Chính

12/06/2024

Công ty cổ phần Bất động sản công bố Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023
Xem chi tiết  >>

12/06/2024

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung công bố Giải trình Kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
Xem chi tiết  >>

12/06/2024

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
Xem chi tiết  >>

30/04/2024

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung công bố Giải trình Kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024
Xem chi tiết  >>

30/04/2024

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024
Xem chi tiết  >>

30/01/2024

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung công bố Giải trình Kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023
Xem chi tiết  >>

30/01/2024

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023
Xem chi tiết  >>

31/10/2023

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung công bố Giải trình Kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023
Xem chi tiết  >>