Báo Cáo Tài Chính

30/04/2023

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023
Xem chi tiết  >>

31/03/2023

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung công bố Giải trình Kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính năm 2022
Xem chi tiết  >>

31/03/2023

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
Xem chi tiết  >>

30/01/2023

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung công bố Giải trình Kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022
Xem chi tiết  >>

30/01/2023

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022
Xem chi tiết  >>

31/10/2022

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung công bố Giải trình Kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022
Xem chi tiết  >>

31/10/2022

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022
Xem chi tiết  >>

30/07/2022

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung công bố Giải trình Kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022
Xem chi tiết  >>