Báo Cáo Tài Chính

28/01/2022

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2021
Xem chi tiết  >>

30/10/2021

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021
Xem chi tiết  >>

28/08/2021

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin giải trình kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét
Xem chi tiết  >>

28/08/2021

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét
Xem chi tiết  >>

30/07/2021

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin giải trình kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021
Xem chi tiết  >>

30/07/2021

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021
Xem chi tiết  >>

30/04/2021

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021
Xem chi tiết  >>

01/04/2021

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố giải trình kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính năm 2020
Xem chi tiết  >>