Báo Cáo Tài Chính

30/07/2021

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin giải trình kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021
Xem chi tiết  >>

30/07/2021

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021
Xem chi tiết  >>

30/04/2021

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021
Xem chi tiết  >>

01/04/2021

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố giải trình kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính năm 2020
Xem chi tiết  >>

31/03/2021

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Công bố Báo cáo tài chính công ty đã được kiểm toán năm 2020
Xem chi tiết  >>

01/02/2021

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin giải trình kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020
Xem chi tiết  >>

30/01/2021

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020
Xem chi tiết  >>

30/10/2020

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020
Xem chi tiết  >>