Báo Cáo Tài Chính

28/04/2018

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I năm 2018
Xem chi tiết  >>

28/04/2018

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Báo cáo tài chính Riêng Quý I năm 2018
Xem chi tiết  >>

02/04/2018

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017 đã soát xét
Xem chi tiết  >>

30/03/2018

Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Báo cáo tài chính Riêng LEC năm 2017 đã soát xét
Xem chi tiết  >>

30/01/2018

Báo cáo tài chính Riêng quý 4 năm 2017 kèm Giải trình chênh lệch trên 10% lợi nhuận sau thuế TNDN trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Riêng quý 4 năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016
Xem chi tiết  >>

30/01/2018

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 4 năm 2017 kèm Giải trình chênh lệch trên 10% lợi nhuận sau thuế TNDN trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Hợp nhất quý 4 năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016
Xem chi tiết  >>

31/10/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố giải trình chênh lệch trên 10% lợi nhuận sau thuế BCTC Riêng quý III năm 2017
Xem chi tiết  >>

31/10/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố giải trình chênh lệch trên 10% lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất quý III năm 2017
Xem chi tiết  >>