Báo Cáo Tài Chính

30/01/2018

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 4 năm 2017 kèm Giải trình chênh lệch trên 10% lợi nhuận sau thuế TNDN trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Hợp nhất quý 4 năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016
Xem chi tiết  >>

31/10/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố giải trình chênh lệch trên 10% lợi nhuận sau thuế BCTC Riêng quý III năm 2017
Xem chi tiết  >>

31/10/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố giải trình chênh lệch trên 10% lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất quý III năm 2017
Xem chi tiết  >>

30/10/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2017
Xem chi tiết  >>

30/10/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2017
Xem chi tiết  >>

28/07/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố giải trình chênh lệch trên 10% lợi nhuận sau thuế BCTC Riêng quý II năm 2017
Xem chi tiết  >>

28/07/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố giải trình chênh lệch trên 10% lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất quý II năm 2017
Xem chi tiết  >>

28/07/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2017
Xem chi tiết  >>