Báo Cáo Tài Chính

01/02/2021

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin giải trình kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020
Xem chi tiết  >>

30/01/2021

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020
Xem chi tiết  >>

30/10/2020

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020
Xem chi tiết  >>

28/08/2020

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin giải trình kết quả kinh doanh bị lỗ trên Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2020
Xem chi tiết  >>

26/08/2020

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020
Xem chi tiết  >>

03/08/2020

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin giải trình kết quả kinh doanh bị lỗ trên Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020
Xem chi tiết  >>

30/07/2020

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020
Xem chi tiết  >>

04/05/2020

Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin giải trình kết quả kinh doanh bị lỗ trên Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020
Xem chi tiết  >>