Báo Cáo Tài Chính

31/10/2018

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Giải trình Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 và Điều chỉnh BCTC Riêng.
Xem chi tiết  >>

30/10/2018

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố BCTC Quý 3 năm 2018
Xem chi tiết  >>

31/08/2018

Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên năm 2018 đã được soát xét
Xem chi tiết  >>

31/07/2018

Giải trình Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2018
Xem chi tiết  >>

30/07/2018

Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2018
Xem chi tiết  >>

03/05/2018

Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin giải trình kết quả kinh doanh bị lỗ Báo cáo tài chính Riêng Quý 1 năm 2018
Xem chi tiết  >>

03/05/2018

Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin giải trình chênh lệch LNST trên 10% Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã soát xét
Xem chi tiết  >>

02/05/2018

Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin giải trình chênh lệch LNST trên 10% Báo cáo tài chính Riêng Năm 2017 đã soát xét
Xem chi tiết  >>