Báo Cáo Tài Chính

29/04/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố giải trình chênh lệch trên 10% lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất quý I năm 2017
Xem chi tiết  >>

29/04/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2017
Xem chi tiết  >>

29/04/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2017
Xem chi tiết  >>

19/04/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Công văn chấp thuận gia hạn BCTC năm 2017
Xem chi tiết  >>

31/03/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố Báo cáo tài chính riêng LEC năm 2016
Xem chi tiết  >>

31/03/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố Giải trình chênh lệch trên 5% số liệu kết quả hoạt động kinh doanh trước và sau kiểm toán
Xem chi tiết  >>

31/03/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên 10% lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất năm 2016
Xem chi tiết  >>

31/03/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công Báo cáo tài chính hợp nhất LEC năm 2016
Xem chi tiết  >>