Báo Cáo Tài Chính

31/03/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố Giải trình chênh lệch trên 5% số liệu kết quả hoạt động kinh doanh trước và sau kiểm toán
Xem chi tiết  >>

31/03/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên 10% lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất năm 2016
Xem chi tiết  >>

31/03/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công Báo cáo tài chính hợp nhất LEC năm 2016
Xem chi tiết  >>

31/01/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố CV23 Giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2016
Xem chi tiết  >>

30/01/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2016.
Xem chi tiết  >>

20/10/2016

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố Giải trình chênh lệch lợi nhuận 9 tháng năm 2016
Xem chi tiết  >>

20/10/2016

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2016
Xem chi tiết  >>

20/07/2016

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016
Xem chi tiết  >>