Báo Cáo Tài Chính

30/07/2018

Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2018
Xem chi tiết  >>

03/05/2018

Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin giải trình kết quả kinh doanh bị lỗ Báo cáo tài chính Riêng Quý 1 năm 2018
Xem chi tiết  >>

03/05/2018

Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin giải trình chênh lệch LNST trên 10% Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã soát xét
Xem chi tiết  >>

02/05/2018

Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin giải trình chênh lệch LNST trên 10% Báo cáo tài chính Riêng Năm 2017 đã soát xét
Xem chi tiết  >>

28/04/2018

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I năm 2018
Xem chi tiết  >>

28/04/2018

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Báo cáo tài chính Riêng Quý I năm 2018
Xem chi tiết  >>

02/04/2018

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017 đã soát xét
Xem chi tiết  >>

30/03/2018

Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Báo cáo tài chính Riêng LEC năm 2017 đã soát xét
Xem chi tiết  >>