Báo Cáo Tài Chính

31/03/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công Báo cáo tài chính hợp nhất LEC năm 2016
Xem chi tiết  >>

31/01/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố CV23 Giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2016
Xem chi tiết  >>

30/01/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2016.
Xem chi tiết  >>

20/10/2016

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố Giải trình chênh lệch lợi nhuận 9 tháng năm 2016
Xem chi tiết  >>

20/10/2016

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2016
Xem chi tiết  >>

20/07/2016

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016
Xem chi tiết  >>

20/04/2016

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2016.
Xem chi tiết  >>

29/03/2016

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố Bao cao tai chinh da kiem toan 2015
Xem chi tiết  >>