Báo Cáo Tài Chính

20/07/2016

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016
Xem chi tiết  >>

20/04/2016

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2016.
Xem chi tiết  >>

29/03/2016

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố Bao cao tai chinh da kiem toan 2015
Xem chi tiết  >>

20/01/2016

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2015.
Xem chi tiết  >>

20/10/2015

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2015.
Xem chi tiết  >>

20/07/2015

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2015.
Xem chi tiết  >>

20/04/2015

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2015.
Xem chi tiết  >>

31/03/2015

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Báo cáo tài chính năm 2014
Xem chi tiết  >>