Công Bố Thông Tin

15/05/2024

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố thông tin về việc cổ phiếu vào diện kiểm soát và giải trình khắc phục
Xem chi tiết  >>

06/05/2024

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Xem chi tiết  >>

30/04/2024

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố thông tin về việc cổ phiếu vào diện cảnh báo và giải trình khắc phục
Xem chi tiết  >>

27/03/2024

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố thông tin về việc hỗ trợ vốn từ công ty con cho công ty mẹ
Xem chi tiết  >>

22/03/2024

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố thông tin về việc lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Xem chi tiết  >>

30/01/2024

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố Báo cáo tình hình quản tri công ty năm 2023
Xem chi tiết  >>

28/08/2023

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về Thuế.
Xem chi tiết  >>

01/08/2023

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu LEC
Xem chi tiết  >>