Công Bố Thông Tin

01/08/2023

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu LEC
Xem chi tiết  >>

29/07/2023

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố Báo cáo tình hình quản tri công ty 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết  >>

17/07/2023

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Xem chi tiết  >>

28/04/2023

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố thông tin Thay đổi nhân sự tại công ty
Xem chi tiết  >>

07/03/2023

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Xem chi tiết  >>

30/01/2023

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố Báo cáo tình hình quản tri công ty năm 2022
Xem chi tiết  >>

30/07/2022

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Công bố Báo cáo tình hình quản tri công ty 6 tháng năm 2022
Xem chi tiết  >>

12/05/2022

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Xem chi tiết  >>