Công Bố Thông Tin

01/04/2019

Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Báo cáo tài chính năm 2018 đã được soát xét.
Xem chi tiết  >>

05/03/2019

Thông báo ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019
Xem chi tiết  >>

01/02/2019

Giải trình Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018
Xem chi tiết  >>

30/01/2019

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018
Xem chi tiết  >>

30/01/2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018
Xem chi tiết  >>

31/10/2018

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố giải trình Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 và điều chỉnh Báo cáo tài chính Riêng Quý 3 năm 2018
Xem chi tiết  >>

30/10/2018

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018
Xem chi tiết  >>

10/09/2018

Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung (Mã CK:LEC) xin công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 146/2018/NQ-LEC-HĐQT v/v thông qua việc ký kết các hợp đồng giao dịch với bên liên quan.
Xem chi tiết  >>