Công Bố Thông Tin

30/01/2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018
Xem chi tiết  >>

31/10/2018

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố giải trình Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 và điều chỉnh Báo cáo tài chính Riêng Quý 3 năm 2018
Xem chi tiết  >>

30/10/2018

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018
Xem chi tiết  >>

10/09/2018

Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung (Mã CK:LEC) xin công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 146/2018/NQ-LEC-HĐQT v/v thông qua việc ký kết các hợp đồng giao dịch với bên liên quan.
Xem chi tiết  >>

04/09/2018

CTCT Bất động sản Điện lực miền trung xin Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán và các giải trình liên quan BCTC Hợp nhất và BCTC Riêng bán niên năm 2018 đã được soát xét
Xem chi tiết  >>

31/08/2018

Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên năm 2018 đã được soát xét
Xem chi tiết  >>

31/07/2018

Giải trình Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2018
Xem chi tiết  >>

31/07/2018

Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận gian hạn công bố Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018
Xem chi tiết  >>