Công Bố Thông Tin

20/04/2018

Báo cáo thường niên năm 2017
Xem chi tiết  >>

10/04/2018

CTCP Bất động sản Điên lực miền Trung xin công bố Tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Xem chi tiết  >>

10/04/2018

CTCP Bất động sản Điện mực miền Trung xin thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018
Xem chi tiết  >>

02/04/2018

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017 đã soát xét
Xem chi tiết  >>

30/03/2018

Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Báo cáo tài chính Riêng LEC năm 2017 đã soát xét
Xem chi tiết  >>

08/03/2018

Công ty Cp Bất động sản Điện Lực Miên Trung xin Công bố thông tin về Ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Xem chi tiết  >>

30/01/2018

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố BCTC và Giải trình chênh lệch trên 10% LNST Báo cáo kết quả HĐKD Riêng Quý IV năm 2017
Xem chi tiết  >>

30/01/2018

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố BCTC và Giải trình chênh lệch trên 10% LNST Báo cáo kết quả HĐKD hợp nhất Quý IV năm 2017
Xem chi tiết  >>