Công Bố Thông Tin

18/04/2020

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2019
Xem chi tiết  >>

17/04/2020

Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận gia hạn công bố BCTC Quý 1/2020 và BCTC soát xét quý năm 2020
Xem chi tiết  >>

10/04/2020

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố thông tin về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Xem chi tiết  >>

05/03/2020

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố thông tin về Người được ủy quyền công bố thông tin
Xem chi tiết  >>

05/03/2020

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Xem chi tiết  >>

05/03/2020

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Xem chi tiết  >>

05/03/2020

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Xem chi tiết  >>

31/01/2020

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Công bố Báo cáo tình hình quản tri công ty năm 2019
Xem chi tiết  >>