Công Bố Thông Tin

16/07/2018

CV số 118 v/v Ký kết Hợp đồng Kiểm toán BCTC năm 2018 với Công ty TNHH KPMG
Xem chi tiết  >>

02/05/2018

Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin giải trình kết quả kinh doanh bị lỗ Báo cáo tài chính Riêng Quý 1 năm 2018
Xem chi tiết  >>

02/05/2018

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin giải trình chênh lệch LNST trên 10% Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã soát xét
Xem chi tiết  >>

02/05/2018

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin giải trình Giải trình chênh lệch LNST trên 10% Báo cáo tài chính Riêng Năm 2017 đã soát xét
Xem chi tiết  >>

28/04/2018

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I năm 2018
Xem chi tiết  >>

28/04/2018

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Báo cáo tài chính Riêng Quý I năm 2018
Xem chi tiết  >>

27/04/2018

Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính quý năm 2018
Xem chi tiết  >>

26/04/2018

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Xem chi tiết  >>