Báo Cáo Tài Chính

04/05/2020

Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin giải trình kết quả kinh doanh bị lỗ trên Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020
Xem chi tiết  >>

04/05/2020

Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin giải trình kết quả kinh doanh bị lỗ trên Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020
Xem chi tiết  >>

04/05/2020

Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin giải trình kết quả kinh doanh bị lỗ trên Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020
Xem chi tiết  >>

29/04/2020

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020
Xem chi tiết  >>

30/03/2020

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 trên BCTC trước và sau kiểm toán
Xem chi tiết  >>

30/03/2020

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2019
Xem chi tiết  >>

31/01/2020

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019
Xem chi tiết  >>

29/04/2019

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019
Xem chi tiết  >>