Báo Cáo Tài Chính

30/10/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2017
Xem chi tiết  >>

30/10/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2017
Xem chi tiết  >>

28/07/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố giải trình chênh lệch trên 10% lợi nhuận sau thuế BCTC Riêng quý II năm 2017
Xem chi tiết  >>

28/07/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố giải trình chênh lệch trên 10% lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất quý II năm 2017
Xem chi tiết  >>

28/07/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2017
Xem chi tiết  >>

28/07/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017
Xem chi tiết  >>

25/05/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2017- Điều chỉnh
Xem chi tiết  >>

25/05/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2017-Điều chỉnh
Xem chi tiết  >>