Báo Cáo Tài Chính

30/03/2020

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 trên BCTC trước và sau kiểm toán
Xem chi tiết  >>

30/03/2020

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2019
Xem chi tiết  >>

31/01/2020

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019
Xem chi tiết  >>

29/04/2019

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019
Xem chi tiết  >>

31/10/2018

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Giải trình Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 và Điều chỉnh BCTC Riêng.
Xem chi tiết  >>

30/10/2018

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố BCTC Quý 3 năm 2018
Xem chi tiết  >>

31/08/2018

Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên năm 2018 đã được soát xét
Xem chi tiết  >>

31/07/2018

Giải trình Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2018
Xem chi tiết  >>