Báo Cáo Tài Chính

28/07/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017
Xem chi tiết  >>

25/05/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2017- Điều chỉnh
Xem chi tiết  >>

25/05/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2017-Điều chỉnh
Xem chi tiết  >>

29/04/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố giải trình chênh lệch trên 10% lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất quý I năm 2017
Xem chi tiết  >>

29/04/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2017
Xem chi tiết  >>

29/04/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2017
Xem chi tiết  >>

19/04/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Công văn chấp thuận gia hạn BCTC năm 2017
Xem chi tiết  >>

31/03/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố Báo cáo tài chính riêng LEC năm 2016
Xem chi tiết  >>