Điều Lệ Và Các Quy Định

TÓM TẮT QUI TRÌNH CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG LÀ THỂ NHÂN

TÓM TẮT QUI TRÌNH

Chuyển nhượng cổ phần

 tại Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung

( Đối với thể nhân)

 

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

 

I. Thủ tục chuyển nhượng:

1. Hồ sơ chuyển nhượng gồm:       

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.

- Chứng chỉ Cổ phiếu của bên Chuyển nhượng.

- Chứng chỉ Cổ phiếu của bên nhận Chuyển nhượng (trường hợp bên nhận chuyển nhượng muốn gộp giá trị nhận Chuyển nhượng vào cổ phiếu đã có).

- Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần (Mẫu MB.01/LEC.CNCP.01) có chữ ký của hai bên.

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân về chuyển nhượng vốn (Mẫu 12/KK - TNCN)

2. Nơi nhận hồ sơ:

- Bộ phận Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung. Địa chỉ : 78A Duy Tân - Đà Nẵng.

           - Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc chuyển qua đường Bưu điện.

II. Phí chuyển nhượng và hình thức nộp phí:

- Phí chuyển nhượng bằng 0,2% trên tổng mệnh giá giá trị cổ phần chuyển nhượng cho một (01) lần chuyển nhượng nhưng thấp nhất là: 50.000đồng và cao nhất không quá 1.000.000 đồng cho một lần chuyển nhượng.

- Sau khi nhận đủ Hồ sơ chuyển nhượng, Công ty sẽ thông báo phí chuyển nhượng cho cổ đông bằng EMS hoặc qua fax theo thông tin mà quý cổ đông ghi trên Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần.

- Cổ đông có thể nộp phí trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền phí chuyển nhượng vào tài khoản của Công ty như sau:

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung

Tài khoản: 56110000271294

Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đà Nẵng.

Lưu ý: Đề nghị Quý cổ đông ghi rõ Họ tên, Số CMND, Mã cổ đông (nếu có) của người nộp phí vào mục “Nội dung chuyển tiền” trênGiấy nộp tiền.

III. Thuế Thu nhập cá nhân:

Thuế Thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vốn sẽ do quý cổ đông kê khai theo qui định hiện hành của Nhà nước (Mẫu 12/KK - TNCN) ( Hiện nay  thuế TNCN được miễn trong cả năm 2009 nhưng vẫn phải thực hiện kê khai )

IV. Bàn giao Chứng chỉ cổ phiếu:

- Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ chuyển nhượng đầy đủ, Công ty sẽ cấp Chứng chỉ cổ phiếu cho cổ đông.

- Chứng chỉ cổ phiếu sẽ được giao trực tiếp cho cổ đông, người được uỷ quyền nhận hoặc chuyển qua EMS theo địa chỉ ghi trên Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần.

- Chứng chỉ cổ phiếu được bàn giao cho cổ đông sau khi khoản phí đã được cổ đông nộp đủ.

                      

PHỤ LỤC

 

STT

Tên Biểu mẫu

Mã biểu mẫu

Ghi chú

1

Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần

MB.01/LEC.CNCP.01

 

2

Thông báo nộp phí

MB.02/LEC.CNCP.01

 

3

Tờ khai Thuế TNCN về chuyển nhượng vốn

12KK-TNCN

 

 

 

                                         Đà Nẵng, ngày 14 tháng 8 năm 2009

  Tổng Giám Đốc             Kế Toán Trưởng                 Người lập

 

          (Đã ký)                                               (Đã ký)                                    (Đã ký)

 

Lê Văn Trường              Phạm Thị Nghi Xuân       Tăng Trần Nhân