Điều Lệ Và Các Quy Định

ĐIỀU LỆ CÔNG TY ĐƯỢC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014 THÔNG QUA NGÀY 07/8/2014

 
Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung kính gửi quý cổ đông Điều lệ Công ty được Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 thông qua ngày 07/8/2014.