Điều Lệ Và Các Quy Định

05/09/2008

Điều lệ này được Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập, tổ chức chính thức vào ngày 29 tháng 11 năm 2007.
Xem chi tiết  >>