Báo Cáo Tài Chính

Giải trình Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 và Điều chỉnh BCTC Riêng

1. Giải trình Báo cáo tài chính Riêng quý 3 năm 2018.   file đính kèm
2. Giải trình Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 n
ăm 2018.   file đính kèm
3. Điều chỉnh Báo cáo tài chính Riêng quý 3 năm 2018.   file đính kèm