Đại Hội Cổ Đông

LEC công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2023


1. Vui lòng xem tại đây.