Đại Hội Cổ Đông

LEC Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Thông báo mời họp. Chi tiết tại đây.
2. Giấy đăng kí tham dự Đại hội. Chi tiết tại đây.
3. Giấy ủy quyền. Chi tiết tại đây 
 4. Phụ lục kèm theo giấy ủy quyền. Chi tiết tại đây
 5. Phiếu biểu quyết. Chi tiết tại đây