Công Bố Thông Tin

Nghị quyết 181- Chọn KPMG Việt Nam làm đơn vị kiểm toán năm 2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Nghị quyết 181- Chọn KPMG Việt Nam làm đơn vị kiểm toán năm 2017