Công Bố Thông Tin

20/04/2021

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2020
Xem chi tiết  >>

11/03/2021

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố thông tin về miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc
Xem chi tiết  >>

09/03/2021

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Xem chi tiết  >>

05/03/2021

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố thông tin về giao dịch với người liên quan
Xem chi tiết  >>

30/01/2021

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Công bố Báo cáo tình hình quản tri công ty năm 2020
Xem chi tiết  >>

14/08/2020

Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận gia hạn công bố BCTC bán niên đã được soát xét năm 2020
Xem chi tiết  >>

30/07/2020

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Công bố Báo cáo tình hình quản tri công ty 6 tháng đầu năm 2020
Xem chi tiết  >>

08/07/2020

LEC công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
Xem chi tiết  >>