Công Bố Thông Tin

05/03/2020

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Xem chi tiết  >>

31/01/2020

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Công bố Báo cáo tình hình quản tri công ty năm 2019
Xem chi tiết  >>

04/06/2019

CV số 61 v/v ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
Xem chi tiết  >>

03/05/2019

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Giải trình Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019
Xem chi tiết  >>

29/04/2019

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trun xin công bố Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019.
Xem chi tiết  >>

27/04/2019

Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận gia hạn công bố BCTC Quý và BCTC soát xét năm 2019
Xem chi tiết  >>

26/04/2019

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Xem chi tiết  >>

20/04/2019

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Báo cáo thường niên năm 2018
Xem chi tiết  >>