Công Bố Thông Tin

30/01/2018

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố BCTC và Giải trình chênh lệch trên 10% LNST Báo cáo kết quả HĐKD hợp nhất Quý IV năm 2017
Xem chi tiết  >>

30/01/2018

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017
Xem chi tiết  >>

27/08/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Xem chi tiết  >>

22/08/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Nghị Quyết 275 - Thông qua phương án chào bán cổ phần ra công chúng
Xem chi tiết  >>

19/08/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Nghị Quyết 270 - Thông qua việc đầu tư mua cổ phần của Công ty CP Đầu tư Xây dựng P&P
Xem chi tiết  >>

14/08/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Xem chi tiết  >>

28/07/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017 & Điều chỉnh
Xem chi tiết  >>

18/07/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Công văn 215 gửi UBCK xin gia hạn thời gian công bố BCTC ngày 19.04.2017
Xem chi tiết  >>