Đại Hội Cổ Đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020


1. Thông báo mời họp. Chi tiết tại đây 
2. Giấy ủy quyền. Chi tiết tại đây 
3. Phụ lục kèm theo giấy ủy quyền. Chi tiết 
tại đây
4. Giấy đăng kí tham dự Đại hội. Chi tiết tại đây
5. Phiếu biểu quyết. Chi tiết tại đây