Nghị quyết Bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty CP Bất Động Sản Điện lực Miền Trung.

Công ty cổ phần bất động sản điện lực miền trung xin công bố Nghị quyết sô: 01/2015/NQ-LEC-HĐQT Về việc Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ quản lý.