Công Bố Thông Tin

20/08/2019

Công ty Cổ phần bất động sản Điện lực miền Trung (Mã CK: LEC) xin công bố Giải trình Kết quả kinh doanh của Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét.
Xem chi tiết  >>

31/07/2019

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung (Mã CK: LEC) xin công bố Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019
Xem chi tiết  >>

04/06/2019

CV số 61 v/v ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
Xem chi tiết  >>

03/05/2019

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Giải trình Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019
Xem chi tiết  >>

29/04/2019

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trun xin công bố Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019.
Xem chi tiết  >>

27/04/2019

Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận gia hạn công bố BCTC Quý và BCTC soát xét năm 2019
Xem chi tiết  >>

26/04/2019

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Xem chi tiết  >>

20/04/2019

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Báo cáo thường niên năm 2018
Xem chi tiết  >>