Công Bố Thông Tin

Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán và các giải trình liên quan BCTC Hợp nhất và BCTC Riêng bán niên năm 2018 đã được soát xét

1. Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán trong BCTC hợp nhất bán niên năm 2018. Chi tiết xem tại đây
2. Giải trình chênh lệch trên 5% số liệu trước và sau soát xét BCTC riêng bán niên năm 2018. Chi tiết xem tại đây
3. Giải trình chênh lệch trên 5% số liệu trước và sau soát xét BCTC hợp nhất bán niên năm 2018. Chi tiết xem tại đây
4. Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN bị lỗ trên Báo cáo KQHĐKD riêng bán niên năm 2018 đã được soát xét. chi tiết xem tại đây
5. Giải trình chênh lệch trên 10% lợi nhuận sau thuế TNDN trong Báo cáo KQHĐKD hợp nhất bán niên năm 2018 đã được soát xét so với cùng kỳ năm 2017. Chi tiết xem tại đây