Đại Hội Cổ Đông

07/08/2014

Công ty kình gửi quý Cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2014.
Xem chi tiết  >>

31/07/2014

Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông bất thường năm 2014
Xem chi tiết  >>

23/03/2014

Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
Xem chi tiết  >>

09/04/2013

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
Xem chi tiết  >>

02/04/2013

Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông năm 2013
Xem chi tiết  >>

02/04/2013

Lý lịch trích ngang của ứng viên HĐQT và BKS
Xem chi tiết  >>

03/05/2012

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005...
Xem chi tiết  >>

11/04/2012

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung - EVN Land Central xin gửi Quý cổ đông tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ (Xin mời xem các file đính kèm).
Xem chi tiết  >>