Đại Hội Cổ Đông

04/11/2016

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Thông báo ĐHĐCĐ Bất thường năm 2016
Xem chi tiết  >>

06/10/2016

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ Bất thường năm 2016
Xem chi tiết  >>

28/06/2016

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Xem chi tiết  >>

17/06/2016

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Xem chi tiết  >>

17/06/2016

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Xem chi tiết  >>

06/05/2016

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Thông báo chốt danh sách ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Xem chi tiết  >>

29/12/2015

Công ty kính gửi quý cổ đông Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015.
Xem chi tiết  >>

15/12/2015

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
Xem chi tiết  >>