Đại Hội Cổ Đông

02/04/2013

Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông năm 2013
Xem chi tiết  >>

02/04/2013

Lý lịch trích ngang của ứng viên HĐQT và BKS
Xem chi tiết  >>

03/05/2012

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005...
Xem chi tiết  >>

11/04/2012

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung - EVN Land Central xin gửi Quý cổ đông tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ (Xin mời xem các file đính kèm).
Xem chi tiết  >>

20/04/2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
Xem chi tiết  >>

06/04/2011

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung - EVN Land Central xin gửi Quý cổ đông tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ (Xin mời xem các file đính kèm).
Xem chi tiết  >>

23/12/2010

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 72 GIỜ
Xem chi tiết  >>