Đại Hội Cổ Đông

29/12/2015

Công ty kính gửi quý cổ đông Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015.
Xem chi tiết  >>

15/12/2015

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
Xem chi tiết  >>

03/10/2015

Công ty kình gửi quý Cổ đông Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Xem chi tiết  >>

24/09/2015

Thông báo về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (02/10/2015)
Xem chi tiết  >>

24/09/2015

Kính gửi quý cổ đông Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2015
Xem chi tiết  >>

25/04/2015

Công ty CP BĐS Điện Lực miền Trung thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2015.
Xem chi tiết  >>

04/04/2015

Công ty kình gửi quý Cổ đông Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
Xem chi tiết  >>

08/08/2014

Điều lệ Công ty được Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 thông qua ngày 07/8/2014.
Xem chi tiết  >>