Đại Hội Cổ Đông

24/09/2015

Kính gửi quý cổ đông Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2015
Xem chi tiết  >>

25/04/2015

Công ty CP BĐS Điện Lực miền Trung thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2015.
Xem chi tiết  >>

04/04/2015

Công ty kình gửi quý Cổ đông Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
Xem chi tiết  >>

08/08/2014

Điều lệ Công ty được Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 thông qua ngày 07/8/2014.
Xem chi tiết  >>

07/08/2014

Công ty kình gửi quý Cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2014.
Xem chi tiết  >>

31/07/2014

Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông bất thường năm 2014
Xem chi tiết  >>

23/03/2014

Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
Xem chi tiết  >>

09/04/2013

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
Xem chi tiết  >>