Đại Hội Cổ Đông

13/04/2019

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Xem chi tiết  >>

05/03/2019

Thông báo ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019
Xem chi tiết  >>

26/04/2018

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Xem chi tiết  >>

10/04/2018

Tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Xem chi tiết  >>

10/04/2018

Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018
Xem chi tiết  >>

08/03/2018

Công ty CP Bất động sản Điện Lực Miền Trung xin Công bố thông tin về Ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Xem chi tiết  >>

11/08/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐBT năm 2017
Xem chi tiết  >>

26/07/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Thông báo mời họp ĐHĐCĐBT năm 2017 và các tài liệu đính kèm
Xem chi tiết  >>