Đại Hội Cổ Đông

26/04/2021

Công ty CP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Xem chi tiết  >>

08/04/2021

LEC xin công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Xem chi tiết  >>

08/04/2021

LEC thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Xem chi tiết  >>

29/06/2020

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Xem chi tiết  >>

19/06/2020

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Xem chi tiết  >>

10/06/2020

LEC thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Xem chi tiết  >>

26/04/2019

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Xem chi tiết  >>

16/04/2019

CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Xem chi tiết  >>