Đại Hội Cổ Đông

05/07/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Nghị quyết 191- Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐBT năm 2017
Xem chi tiết  >>

15/04/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Xem chi tiết  >>

31/03/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Xem chi tiết  >>

31/03/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Xem chi tiết  >>

16/11/2016

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường năm 2016
Xem chi tiết  >>

04/11/2016

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ Bất thường năm 2016
Xem chi tiết  >>

04/11/2016

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Thông báo ĐHĐCĐ Bất thường năm 2016
Xem chi tiết  >>

06/10/2016

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ Bất thường năm 2016
Xem chi tiết  >>