Đại Hội Cổ Đông

11/08/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐBT năm 2017
Xem chi tiết  >>

26/07/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Thông báo mời họp ĐHĐCĐBT năm 2017 và các tài liệu đính kèm
Xem chi tiết  >>

26/07/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐBT năm 2017
Xem chi tiết  >>

06/07/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Thông báo ngày cuối cùng đăng ký tham dự ĐHĐCĐBT năm 2017
Xem chi tiết  >>

05/07/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Nghị quyết 191- Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐBT năm 2017
Xem chi tiết  >>

15/04/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Xem chi tiết  >>

31/03/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Xem chi tiết  >>

31/03/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Xem chi tiết  >>