Đại Hội Cổ Đông

07/06/2024

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Xem chi tiết  >>

25/08/2023

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2023
Xem chi tiết  >>

27/04/2023

Công ty CP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Xem chi tiết  >>

17/04/2023

Công ty CP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028
Xem chi tiết  >>

06/04/2023

LEC xin công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Xem chi tiết  >>

06/04/2023

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Xem chi tiết  >>

28/06/2022

Công ty CP Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Xem chi tiết  >>

03/06/2022

LEC xin công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Xem chi tiết  >>