Đại Hội Cổ Đông

28/06/2016

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Xem chi tiết  >>

17/06/2016

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Xem chi tiết  >>

17/06/2016

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Xem chi tiết  >>

06/05/2016

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Thông báo chốt danh sách ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Xem chi tiết  >>

29/12/2015

Công ty kính gửi quý cổ đông Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015.
Xem chi tiết  >>

15/12/2015

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
Xem chi tiết  >>

03/10/2015

Công ty kình gửi quý Cổ đông Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Xem chi tiết  >>

24/09/2015

Thông báo về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (02/10/2015)
Xem chi tiết  >>